Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden goed door voor u een bestelling plaatst.

1. Identiteit

Soyla
Adres: Steenspil 10D
Postcode: 4661 TZ
Stad: Halsteren
Land: Nederland
E-mailadres: info@soyla.nl

KvK-nummer: 80160123
BTW-identificatienummer: NL003344902B31

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Soyla. Ze zijn voor iedereen beschikbaar op de website van Soyla.

2.2 Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

2.3 Soyla erkent geen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Soyla behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.


3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Soyla en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven e-mailadres.

3.2 Soyla is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Soyla dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.


4. Aanbiedingen

4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

4.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

4.3 Soyla is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

4.4 Soyla is niet gebonden aan haar aanbieding als de afnemer had moeten begrijpen dat de aanbieding, of een deel ervan, een duidelijke fout of typefout bevatte.


5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

5.3 Soyla is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.


6. Betaling

6.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

6.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Soyla gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.


7. Levering

7.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7.2 Soyla streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

7.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Soyla.


8. Herroepingsrecht

8.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour mits:

8.1.1 Er eerst contact is opgenomen met Soyla via e-mail (info@soyla.nl).

8.1.2 De producten nog verzegeld zijn.

8.2 De klant heeft daarna nog 14 dagen om het te retourneren.

8.3 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 8.1 en 8.2, draagt Soyla er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

8.4 Als een product meer gebruikt is dan noodzakelijk is om het te proberen dan is de klant daar voor verantwoordelijk. Eventuele waardevermindering wordt aan de klant doorberekend.


9. Garantie

9.1 Op alle producten van Soyla geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Soyla in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Soyla is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.


11. Klachten

11.1 Soyla beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Soyla, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Soyla ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Soyla binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;

11.4.1 Bij klachten dient de klant zich allereerst wenden tot Soyla. Indien Soyla is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of Soyla een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk voor iedereen in de EU om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


12. Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.